Tiedote RH Entertainment Oy:n konkurssista (21.11.2022)

Konkurssin tiedot

RH Entertainment Oy (y-tunnus 2569349-9, ”Yhtiö”) on 11.11.2022 asetettu konkurssiin Pirkanmaan käräjäoikeuden päätöksellä 22/46148. Konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Heikki Vesa Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä.

Konkurssi on yleinen velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus muutetaan rahaksi ja käytetään velkojien velalliselta olevien saatavien maksuun. Konkurssin alettua velallinen menettää määräämisoikeuden omaisuuteensa. Velallisyhtiön omaisuudesta ja konkurssipesän hallinnosta vastaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja.

Pyyntö ilmoittaa Yhtiöltä olevat saatavat konkurssihallinnolle

Konkurssipesä selvittää konkurssin vaikutuksia Yhtiön järjestämiin yleisötapahtumiin. Konkurssipesä pyrkii myös selvittämään, voidaanko tapahtumia järjestää kolmansien toimesta. Konkurssin johdosta Yhtiön järjestämiä ja sopimia yleisötapahtumia saatetaan joutua perumaan. Konkurssipesä pyrkii tiedottamaan mahdollisista tapahtumien peruuntumisista erikseen.

Mahdollisista tapahtumien peruuntumisista asiakkaille aiheutuvat vahingot ovat lähtökohtaisesti konkurssissa valvottavia konkurssisaatavia. Luottokorttiostoista lisätietoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/luotot-ja-maksaminen/luotot/luotonanatajavastuu/.

Pesäluettelon laatimista varten velkojia pyydetään kirjallisesti ilmoittamaan saatavansa Yhtiöltä konkurssipesälle. Saatavailmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) saatavan pääoma ja mahdollinen korko laskettuna 11.11.2022 asti;
2) saatavan peruste riittävästi yksilöitynä;
3) tieto siitä, milloin lippu Yhtiön tapahtumaan on ostettu; ja
4) velkojan nimi ja yhteystiedot.

Saatavan kokonaismäärästä voi esittää arvion, jos tarkkaa määrää ei ole mahdollista ilmoittaa.

Tiedot saatavista pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen rh@krogerus.com tai kirjeitse seuraavaan osoitteeseen: RH Entertainment Oy, c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy, Linnankatu 3 B, 20100 Turku.

Pyydämme teitä olemaan yhteydessä konkurssipesään ensisijaisesti sähköpostitse. Tulemme olemaan erikseen yhteydessä konkurssipesälle saataviaan ilmoittaneisiin tahoihin, mikäli meillä on kysyttävää kyseisen tahon ilmoituksesta. Valitettavasti Yhtiön suuren asiakasmäärän vuoksi mahdollisiin konkurssipesälle osoitettuihin tiedusteluihin vastaamisessa tulee olemaan viivettä.

Konkurssimenettelyn eteneminen

Konkurssimenettelyn kestosta tai velkojille mahdollisesti maksettavien jako-osuuksien määrästä tai maksuajankohdasta ei voida vielä tässä vaiheessa antaa arviota. Pesänhoitajan tulee konkurssilain mukaan laatia pesäluettelo Yhtiön varoista ja veloista sekä velallisselvitys Yhtiön konkurssia edeltäneestä toiminnasta lähtökohtaisesti kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta eli 11.1.2023 mennessä.

Pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumisen jälkeen tulee arvioitavaksi, onko konkurssimenettelyn jatkamiselle edellytyksiä. Lisätietoa konkurssimenettelyn jatkosta on saatavilla tämän hetken arvion mukaan siten aikaisintaan tammikuussa 2023, joskin velkojien huomattavasta lukumäärästä johtuen arvioitu aikataulu saattaa pitkittyä.

Konkurssipesien hallinnon valvontaa harjoittavan Konkurssiasiamiehen toimiston internet-sivuilla on kattavasti tietoja konkurssimenettelyn etenemisestä. Linkki sivustolle on: https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssijayrityssaneeraus/shzygofik.html.

Muille kuin vakuusvelkojille maksettavat jako-osuudet ovat konkurssimenettelyissä yleensä merkittävästi vähäisempiä kuin alkuperäisen saatavan määrä. Lisäksi konkurssilain mukaan alle 50 euron jako-osuudet voidaan jättää maksamatta.

Yhteystiedot

Voitte olla yhteydessä konkurssihallintoon sähköpostitse osoitteella rh@krogerus.com.

Turussa, 21. päivänä marraskuuta 2022
Heikki Vesa
asianajaja, Turku
RH Entertainment Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja

Lue lisää

Tulevat tapahtumat